Regulamin

REGULAMIN

Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego działającego pod adresem https://miamia.fashion/

SPIS TREŚCI:
§1. Postanowienia ogólne.
§2. Przedmiot Sklepu Internetowego.
§3. Warunki zakupu i dostawy.
§4. Płatność.
§5. Rozwiązanie umowy, reklamacje, zwroty.

I. Prawo odstąpienia.

II. Procedury reklamacyjne.

§6. Polityka prywatności.

§7. Przepisy końcowe.§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem https://miamia.fashion/ zwanej dalej Sklepem Internetowym.

Właścicielem Sklepu Internetowego działającego pod adresem https://miamia.fashion/jest  MIA MIA Jan Dorniak NIP 585-144-99-84, adres: 81-866 Sopot, ul. Mickiewicza 47A, zwana dalej Sprzedającym.

3. Adres do korespondencji: 81-866 Sopot, ul. Mickiewicza 47A,

4. Każdy może przeglądać zasoby Sklepu Internetowego, jednak z chwilą dokonania jakiejkolwiek czynności, w szczególności z chwilą złożenia zamówienia osoba taka zyskuje status Kupującego.

5. Kupującym jest zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca, zgodnie z poniższym objaśnieniem:

a) Konsument – tj. osoba fizyczna, która nabywa rzecz ruchomą w celu, który nie wiąże się z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie kodeksu cywilnego Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176

b) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny, art. 43[1]), która kupuje towar na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

6. Złożenie zamówienia u Sprzedającej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i oznacza, iż Kupujący zapoznał się i w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się je przestrzegać. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia złożenie zamówienia.

7. Właścicielem i administratorem serwisu www.miamia.fasion oraz administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

8. Do korzystania ze strony internetowej wymagane są: przeglądarka internetowa z obsługą JavaScript, zalecana rozdzielczość – minimum 1024×768. Brak spełnienia wymagań określonych w niniejszym punkcie może powodować nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu za co Sprzedająca nie ponosi odpowiedzialności.

9. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez Kupujących oraz innych użytkowników. Zakazane jest wykorzystywanie serwisu do przygotowania treści bezprawnych, działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

§ 2 Przedmiot Sklepu Internetowego

10. Przedmiotem Sklepu Internetowego jest sprzedaż torebek skórzanych, materiałowych  oraz pozostałe, podobne produkty tworzone ręcznie jak również inne przedmioty i usługi (Produkt).

11. 1.Ogłoszenia, zdjęcia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone w Sklepie Internetowym, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).
2. Zdjęcia Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego stanowią jedynie wzór, gdyż każdy Produkt jest wytwarzany ręcznie co może powodować nieznaczne różnice, które nie są wadą Produktu.

12. Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty, które nie należą do stałej oferty Sklepu Internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Sprzedający zastrzega, iż realizacja zamówień na te Produkty zależy od kolejności złożenia zamówienia.13. Sprzedający  zastrzega sobie prawo wycofania z oferty niektórych produktów bez podania przyczyn.

14. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie Produktów wykonanych zgodnie z rysunkami, szablonami, wzorami itp. dostarczonymi przez Kupującego.15. Kupujący oświadcza i zapewnia, że przedłożone przez niego rysunki, szablony, wzory itp. nie naruszają żadnych praw osób trzecich.

16. Wszystkie ceny określane przez Sprzedającego są cenami bez podatku VAT i nie obejmują kosztów wysyłki do siedziby/miejsca zamieszkania Kupującego lub innego wskazanego przez niego miejsca.

17. Koszty transportu pokrywa Kupujący, chyba że strony pisemnie postanowią inaczej.

§ 3 Warunki zakupu i dostawy

18. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.miamia.fashion oraz poprzez wysłanie zamówienia na adres info@miamia.pl W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest złożenie zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu 501 570 477. Zamówienie powinno określać dokładną nazwę i adres Kupującego, rodzaj, ilość zamawianego Produktu, formę i termin płatności. Sprzedająca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie, lub brak dostawy w przypadku podania nieprawidłowych danych przez Kupującego.

19. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

20. Złożenie zamówienia przez stronę internetową www.miamia.fashion następuje poprzez wybór opcji „dodaj do koszyka”. W celu realizacji transakcji należy postępować zgodnie ze wskazówkami podawanymi na każdym etapie procedury składania zamówienia. Warunkiem niezbędnym jest podanie wymaganych danych i informacji.

21. Potwierdzenie złożenia zamówienia przez stronę internetową www.miamia.fashion nastąpi automatycznie, poprzez wysłanie wiadomości na podany przy składaniu zamówienia przez Kupującego adres e-mail. Otrzymanie wiadomości oznacza, iż zamówienie zostało prawidłowo złożone.

22. Produkt jest dostępny w magazynie tylko wtedy, gdy na stronie Sklepu Internetowego będzie o tym informacja przy Produkcie. W pozostałych przypadkach Produkty będą wytwarzane po złożeniu zamówienia.

23. Realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającej, lub otrzymania przez Sprzedającą potwierdzenia dokonania transakcji zapłaty w ciągu:
a) dwóch 2 dni roboczych dla Produktów dostępnych w magazynie jeśli nie ma dodatkowej inf. O czasie oczekiwania.
1. Wysyłka jest starannie pakowana, aby zapobiec uszkodzeniom Produktów. Zakupione Produkty Sprzedająca dostarcza za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej w zależności od formy dostawy wybranej przez Kupującego podczas składania zamówienia zgodnie z poniższym:

a). Jest nadawana Pocztą Polska paczką priorytetową i wynosi 20zł.

3. Powyższe ceny są ustalone przez Sprzedającego i obejmują koszt opakowania i nadania. W Sklepie Internetowym obowiązuje cennik ustalony przez Sprzedającego.

4. Możliwy jest odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającympod adresem wskazanym w pkt 3 Regulaminu, jednak po uprzedniej wpłacie na konto.

25. W przypadku, gdy występują duże różnice w czasie dostawy poszczególnych Produktów objętych jednym zamówieniem, Sprzedający może bez zgody kupującego podzielić zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku koszt dostawy nie ulega zmianie, a zostaje jedynie rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe.

§ 4 Płatność

26. Możliwe są następujące metody płatności:

a) przelewem – na rachunek bankowy Sprzedającej wskazany na stronie Sklepu Internetowego oraz w potwierdzeniu dokonania zakupu otrzymanym na adres e-mail.

b) za pobraniem

27. Kupujący otrzyma rachunek. Do otrzymania rachunku niezbędne jest pisemne podanie danych, które mają się pojawić na rachunku.

§ 5 Rozwiązanie umowy, reklamacje, zwroty

28.  Kupujący ma  obowiązek sprawdzenia przesyłki dostarczonej przez listonosza, lub w placówce pocztowej. W przypadku stwierdzenia wad należy się skontaktować ze Sprzedającym. Potwierdzenie odbioru przesyłki bez pisemnego wskazania ewentualnych wad produktu oznacza, że zakupiony towar w chwili wydania Kupującemu nie miał żadnych wad i był zgodny z zawartą umową.

29. Sprzedający nie odpowiada za wady fizyczne powstałe w wyniku używania Produktu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem oraz z zasadami użycia zamieszczonymi przy opisie Produktu i dostarczonymi wraz z Produktem.

30. Wady ukryte. W przypadku ujawnienia się wad ukrytych towaru, powstałych w wyniku produkcji towaru, Klinet ma 12 miesięcy na złożenie reklamacji takiej wady. W takim przypadku możliwy jest w pierwszej kolejności zwrot pieniędzy lub na życzenie klienta wymiana lub naprawa torby lub innego produktu.

I. Prawo odstąpienia
30. Kupujący może zwrócić Produkt bez podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie. Kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży (czyli na zgłoszenie zwrotu), a następnie 14 dni na jego odesłanie do Sprzedającego, liczone od daty odstąpienia od umowy.

Towar powinien być odesłany na adres: Mia Mia Jan Dorniak ul.Mickiewicza 47A 81 – 866 Sopot

31. Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Konsument oprócz oświadczenia o którym mowa w pkt 15, jest obowiązany odesłać Produkt w stanie niezmienionym/nienoszonym.

32.   Sprzedająca zwraca Konsumentowi równowartość ceny towaru plus koszt jednorazowej wysyłki. Koszt  odesłania towaru ponosi Kupujący. Za zwrócony Produkt, Kupujący otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (wartość Produktu oraz koszt wysyłki do Kupującego) na wskazany rachunek bankowy . Sprzedawca w 14 dni na zwrot pieniędzy.

34. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

a) Produktów wykonanych na specjalne zamówienie Konsumenta (powiększonych, zmniejszonych wymiarów, wydłużonych lub skróconych uchwytów).

II. Procedury reklamacyjne.

35. W przypadku wystąpienia wad Produktu, na żądanie Kupującego wszczyna się postępowanie reklamacyjne.

36. Reklamacje są rozpatrywane w trybie przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

37. Przy składaniu reklamacji Kupujący może skorzystać albo z gwarancji albo z uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową/rękojmi.

38. Reklamacja musi być złożona na piśmie i wysłana na adres info@miamia,pl   nie później niż 2 miesięcy od daty ujawnienia się wady i zawierać następujące informacje:
– datę zawarcia umowy sprzedaży
– wskazanie czy roszczenie wynika z gwarancji czy też niezgodności towaru z umową
– cechy zakupionego Produktu
– metodę płatności oraz cenę
– dane dodatkowe np. nr zlecenia, Klienta,
– opis i fotografie powstałych wad lub uszkodzeń
– żądanie zwrotu pieniędzy, naprawy lub wymiany na nowy wolny od wad.

39. W przypadku gdy Produkt jest niezgody z umową roszczenia należy skierować do Sprzedającego, który ma obowiązek przyjąć i rozpatrzyć reklamację w terminie do 14 dni od jej zgłoszenia. W przypadku zasadności niezgodności produktu z opisem Kupującemu zostanie zwrócona kwota zakupu towaru plus koszt wysyłki i odesłania towaru.

40. Jeżeli nie jest możliwe rozpatrzenie reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej zgłoszenia – Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej oraz wskazany zostanie przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

41. W przypadku bezzasadności zgłoszonej reklamacji Sprzedający powiadomi pisemnie Kupującego o nie uznaniu zgłoszonych reklamacji.

42. Konsument traci uprawnienia jeżeli nie zgłosi wady w ciągu 2 miesięcy od dnia wykrycia niezgodności zakupionego towaru z umową.

43. Jeśli Sprzedający  nie uzna reklamacji, Przedsiębiorca może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§ 6 Polityka prywatności

45. Dane osobowe Kupujących są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

46. Dane osobowe są szyfrowane przez system SSL.

47. Powierzone dane są wykorzystywane przez administratora danych wyłącznie w celu realizacji umowy oraz w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom .

§ 7 Przepisy końcowe

48. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego, lub całkowitego wyłączenia strony Sklepu Internetowego w celu ulepszenia, konserwacji, przeglądu, dodania usług itp. bez uprzedniego informowania o tym Kupujących.

49. Zabronione jest bez zgody Sprzedającego kopiowanie oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie informacji, danych i innych treści udostępnionych na stronie Sklepu Internetowego, z wyjątkiem dozwolonego użytku wynikającego z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

50. Sprzedający zastrzega sobie wszelkie prawa z zakresu własności przemysłowej, prawo własności i prawa autorskie projektów, rysunków, wzorów użytkowych, wyrobów i innych materiałów, które nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez jej wyraźnej, pisemnej zgody.

51. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie 14 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

52. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się Kodeks cywilny, ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176), ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

Kontakt
Mia Mia fashion
ul. Mickiewicza 47A 81-866 Sopot
tel: 696 779 894, 690 505 624